Jesteś tutaj:  Strona główna Izby Skarbowej w Lublinie  » Urzędy Skarbowe województwa lubelskiego  » US w Parczewie


Wybierz Urząd:
pl2011.eu Szybki PIT

US w Parczewie

02-12-2014 13:26:31 Zmiany zasad i terminów składania deklaracji i informacji przez płatników i podatników w 2015r.
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2015r. następują zmiany w zakresie zasad i terminów przekazywania : deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, informacji PIT-8C, PIT-11, PIT- R, IFT-1/IFT-1R, a także rocznego obliczenia podatku PIT-40. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowaną w  Dz. U. z 12 listopada 2014 r., poz. 1563. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. W związku z powyższym deklaracje roczne PIT-4R, PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11, PIT- R, IFT-1/IFT-1R, a także roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2014r. ( w wersji obowiązującej ), co do zasady, powinny zostać złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej - nowy art. 45ba ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymienione dokumenty w  formie papierowej mogą składać płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji, którzy:

- są obowiązani sporządzić informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż 5 osób, a jednocześnie:

- nie korzystają z usług biura rachunkowego, które w ich imieniu i na ich rzecz składa te dokumenty do urzędu skarbowego - art. 45ba ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podmioty te mogą również składać w/w deklaracje i informacje w formie elektronicznej.

W związku z wprowadzonymi zmianami sporządzoną w formie pisemnej informację PIT-8C, PIT-11, PIT- R, IFT-1/IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40, uprawniony płatnik lub podmiot ma obowiązek przesłać:

- do urzędu skarbowego - do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (a nie jak dotychczas, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym);

- podatnikowi - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Informację IFT-3/IFT-3R przekazuje się właściwemu urzędowi skarbowemu wyłącznie drogą elektroniczną.

Płatnicy i inne podmioty, którzy informacje PIT-8C, PIT-11, PIT- R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 będą składać drogą elektroniczną - obowiązani są przekazać te dokumenty do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (zarówno urzędowi skarbowemu, jak i podatnikowi).

Podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek składania zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji IFT-2/IFT-2R wyłącznie w drodze elektronicznej, w tym również zeznań i informacji za 2014 r.

Zeznanie CIT-8 oraz informacja IFT-2/IFT-2R mogą być złożone w tradycyjnej formie pisemnej (papierowej) wyłącznie w przypadku, gdy podmiot obowiązany do ich sporządzenia jest zwolniony, na podstawie art. 45ba ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z konieczności składania w drodze elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.